Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Legend-Store

Gegevens Legend-Store

Naam:   Legend Corporation B.V.
Adres:   Roggemole 8-14, 8531 WB, Lemmer, Nederland 
E-mail:  info@legend-store.com

KvK nummer:      81816146
BTW nummer:    NL862230500B01

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2.    Opdrachtnemer: ‘Legend Corporation B.V.’ die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3.    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om werkzaamheden die worden verricht inzake het vermarkten van consumenten- en uitvaartproducten, het verrichten van diensten en partijhandel, het exploiteren van webwinkels en ondernemingen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4.    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen.
5.    Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3.    Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4.    De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.    De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.    Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8.    Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.
9.    Opdrachtnemer verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.

Artikel 3. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.    Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
2.    Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3.    In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 4. Aanvang en duur
1.    Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.
2.    Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.    Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1.    Een Overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de bestelling door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd, gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan een levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Opdrachtnemer dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.    Ondanks dat er uiterste zorg wordt besteed aan de in de website opgenomen gegevens zoals prijzen, productomschrijvingen en afbeeldingen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
2.    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
3.    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
4.    Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Tevens draagt Opdrachtnemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de website. Eventuele fouten of onvolledigheden leiden echter niet tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
5.    Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
6.    Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.    Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, af te handelen in deelleveringen en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.    Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
10.    Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
11.    Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Levering en Herroepingsrecht
1.    De levering van zaken/producten geschiedt bij het bedrijf van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop producten aan Opdrachtgever ter beschikking staan. Na acceptatie van de producten tekent Opdrachtgever voor goede ontvangst, waarna het claimen van een schadevergoeding vanwege de levering wordt uitgesloten.
2.    Levering door Opdrachtnemer vindt plaats met bekwame spoed en in beginsel binnen 5 werkdagen na de bestelling, doch ten minste binnen 30 dagen, tenzij door Opdrachtnemer anders is aangegeven. Wanneer er vertraging in de levering optreedt, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover schriftelijk (e-mail) informeren binnen 1 maand na de besteldatum. Opdrachtgever mag de Overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3.    Bij betaling via iDeal worden de producten binnen 10 werkdagen bezorgd (indien niet direct op voorraad zal dit maximaal 30 werkdagen zijn). Indien Opdrachtgever het bedrag zelf overschrijft (niet via iDeal), zal de bestelling na ontvangst van de betaling op de bankrekening van Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen worden verricht.
4.    Wanneer de ontvangen producten niet overeenstemmen met de bestelde producten is Opdrachtgever verplicht dit na ontvangst van de producten schriftelijk (e-mail) te melden bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt de producten niet in gebruik zonder goedkeuren van Opdrachtnemer.
5.    Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, dient Opdrachtgever dit binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek, schriftelijk (e-mail) aan Opdrachtnemer te melden.
6.    Wanneer Opdrachtgever een product niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever een herroepingsrecht. Opdrachtgever heeft het recht het product binnen 100 dagen na ontvangst te retourneren aan Opdrachtnemer en de Overeenkomst te ontbinden. Na ontvangst van de retourzending bij Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer hier middels een e-mail een ontvangstbevestiging van afgeven. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer de verpakking van het product onaangebroken is en indien de pakbon (factuur) bij de retourzending is toegevoegd. Opdrachtnemer stort het factuurbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst terug op de bankrekening van Opdrachtgever. De gemaakte kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.    Ontvangen producten die beschadigd, gevuld of incompleet zijn, kunnen niet geretourneerd worden. Tevens zijn producten uitgesloten van herroepingsrecht indien de volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


Artikel 8. Betaling
1.    De prijzen van producten kunnen na aankoop worden verhoogd als er wettelijke regelingen of bepalingen worden ingesteld, waaraan Opdrachtnemer zich dient te houden. Wanneer een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op afstand te annuleren.
2.    De vermelde prijzen van aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en verzendkosten (behalve onder rembours), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.    Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie in Nederland binnen 14 werkdagen na factuurdatum en in landen buiten Nederland binnen 20 werkdagen na factuurdatum.
4.    Betaling zal geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per iDeal, per bank of giro en onder rembours geldt als datum van betaling de datum waarop Opdrachtnemer het exacte bedrag van de bestelling op zijn bankrekening heeft ontvangen.
5.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Opdrachtnemer, is Opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Opdrachtnemer haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
6.    Indien Opdrachtgever met betaling in gebreke blijkt, is Opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten zowel op te schorten als te ontbinden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van het door Opdrachtnemer geleverde product gaat pas over op de Opdrachtgever, wanneer de Opdrachtgever al hetgeen op grond van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever heeft voldaan.

Artikel 10. Geheimhouding
1.    Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2.    Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Opdrachtgever hiervoor toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
3.    Opdrachtgever geeft toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, welke Opdrachtnemer in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Opdrachtnemer en voor het gebruik van derden welke zijn betrokken bij het distributieproces van en naar de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1.    Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2.    Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op de website zijn voorbehouden. Opdrachtgever mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of op enige andere wijze publiceren of verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht
1.    Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Opdrachtnemer in geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4.    Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13. Klachten en geschillen
1.    Opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk (info@legend-store.com) dan wel telefonisch (+31 858 081 046) gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
2.    Als door Opdrachtgever is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Opdrachtnemer de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product of gerepareerd product, dan wel het factuurbedrag en de betaalde verzendkosten te restitueren.
3.    Wanneer een geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet naar genoegen van Opdrachtgever is opgelost, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Daarnaast kan het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.    Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
2.    Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.
4.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5.    De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.    De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.
7.    Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
8.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
9.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen

Artikel 16. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1.    Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81816146
2.    Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op www.legend-store.com te raadplegen.
3.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
4.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.